С Т А Т У Т

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ АМАТОРІВ ПОШТОВО-СПОРТИВНОГО ГОЛУБІВНИЦТВА

м. Київ – 2012 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська національна Федерація аматорів поштово - спортивного голубівництва (надалі – Федерація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Федерації для задоволення своїх законних прав і свобод.

1.2.У своїй діяльності Федерація керується Конституцією, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Федерація діє на засадах добровільності, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Президією Федерації.

1.5. Федерація має свою символіку, зразки якої затверджуються Президією. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

1.6.Федерація може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції.

1.7.Федерація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може засновувати у встановленому порядку місцеві осередки.

1.8.Місцеві осередки у своїй діяльності керуються Статутом Федерації та власними Положеннями, які не повинні суперечити цьому Статуту. Положення про місцеві осередки приймається вищим керівним органом відповідного осередку з наступним його затвердженням Президією Федерації.

1.9.Місцеві осередки Федерації створюються без статусу юридичної особи і легалізують свою діяльність відповідно до вимог законодавства.

1.10.Федерація поширює свою діяльність на територію всієї України.

1.11.Назва Федерації: